બાળકોનું બાઈબલ

બાળકોનું બાઈબલ સંપૂર્ણ મુક્ત.

બીજી ભાષાઓs

બાળકોના બાઈબલ માટે સંપર્ક કરો.

અમારું સ્થાન

<વીની પેગ : આ શહેરમાં લગભગ ૭,૫૦૦૦-૦૦ લોકો રહે છે, જે રેખાંશવૃત્તના મધ્યભાગમાં આવે છે.

અમને લખો

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ઈ-મેઈલ કરો

Please tell us your country and language.

Newsletter Sign Up