બાળકોનું બાઈબલ

બાળકોનું બાઈબલ સંપૂર્ણ મુક્ત.

જૂનો કરાર

વાર્તાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો Download Audio File પી.ડી.એ. ફાઈલ ડાઉનલોડ ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા Read the Bible
1 Jyare ishware saghlu banavyu
વાર્તાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો Download Audio File પી.ડી.એ. ફાઈલ ડાઉનલોડ   ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા Utpatti 1-2
2 Manvi Dukhoni Sharuat
વાર્તાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો Download Audio File પી.ડી.એ. ફાઈલ ડાઉનલોડ   ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા Utpatti 3-6
3 નૂહ અને જળપ્રલયષ્
      Download Audio File       ઉત્પત્તિ ૬-૧૦

નવો કરાર

વાર્તાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો ચિત્ર પુસ્તિકાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો Download Audio File પી.ડી.એ. ફાઈલ ડાઉનલોડ ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા ચપાનીયાની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા Read the Bible
36 ઈસુનો જ્ન્મ
      Download Audio File       માથ્થી ૧-૧ લૂક ૧-૨
54 પ્રથમ ઈશ્વર
      Download Audio File       માથ્થી ૨૬-૨૮, લૂક ૨૨-૨૪, યોહાન ૧૩-૨૧
60 સ્વર્ગ, ઈશ્વરનું સુંદર ઘર
      Download Audio File       યોહાન ૧૪, ૧ કોરંથી ૫, પ્રક્ટીકરણ ૪ઃ ૨૨-૨૨