La Bib pou timoun

Bèl istwa ke nou ka jwenn nan Bib la. Konplètman gratis.

Objektif nou

Matyé 19:14 Jézi di “kité timoun yo vin jwen-n mwen, pa enpozé yo vin jwen mwen paské wayòm Bondyé-a sé pou moun ki tankou yo li yé”

Bib pou timoun ekzizte pou ede timoun aprann konnen Jezikri, pa entèmedyè distribisyon istwa Biblik an koulè, nan plizyè fason : pa intènèt, pa telefòn selilè, PDA, ti feyè enprime an koulè ak liv pou kolorye, nan plizyè lang diferan.

Istwa LaBib sa yo fèt pou distribiyé gratis bay 1.8 bilyon timoun ki ekzisté sou tè-a nan tout rakwen ki posib.

Ou ka enprimé tout istwa yo pou gratis!

Distribitè trak Évanjélik gen kapasité tou, pou li enprimé, ak pou li voyé ba ou gratis, kèlké nan kalité bèl istwa LaBib pou timoun say o nan fòm ti dépliyan an koulè.

evangelicaltract.com

Anréjistré non ou pou sa résévwa nouvèl