Littafi Mai Tsarki na Yara

Labaren da ka fi so daga Littafi mai-tsarki.

Labarun Littafi mai Tsarki

Labarun suna buƙatar PDF Reader

Tsohon Alkawari

Download Story File
Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi
Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi
Download Audio File
Download PDA File
Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya
Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Lokacin da Allah ya Halicci komai
2 Farkon fara samun damuwan Mutum
3 Nuhu da Ruwan Ɗufana
4 Alkawarin Allah ga Ibrahim
5 Allah ya gwada kaunar Ibrahim
6 Yakub mai yaudara
7 Kaunatacce Da ya zama Bawa
8 Allah ya daukaka Yusuf Bawan
9 Dan Sarki daga Kogi
10 Dan Sarki Ya zama Makiyayi
11 Bai-bai Firauna
12 Shekaru Arba’in
13 Yoshuwa ya Dauki Shugabanci
14 Samson, Mai Karfi na Allah
15 ‘Yan Mayakan Gideyon
16 Ruth: Labarin Soyayya
17 Sama’ila, Dan Hidimar Allah
18 Kyakkyawan Wawan Sarki
19 Dawuda Saurayi Makiyayi
20 Dawuda Sarkin (Sashi 1)
21 Sarki Dawuda (sashi na biyu)
22 Sarki Solomon Mai Hikima
23 Sarakuna masu Kirki, Sarakuna marar Kirki
25 Elisha, Mutum Mai Al’ajibai
26 Yona da babban kifi
27 Ishaya ya Hangi Nesa
28 Irmiya, Mutumin Hawaye
29 Ezekiyel: Mutum mai Ru’uyoyi
30 Kyakkyawar Sarauniya Esta
31 Daniyel Kamamme
32 Daniyel da Atsirin Mafarkin
33 Mazan Da Ba Za Su Sunkuya Ba
34 Daniyel da Ramin Zakuna
35 Babban Bango na Nehemiya

Sabon Alkawari

Download Story File
Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi
Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi
Download Audio File
Download PDA File
Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya
Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya
Watch on Youtube
Read the Bible
37 Mutum da aka aika daga Allah
38 Mummunan lokaci wa Yesu
39 Yesu ya zabi Masu Taimako guda Goma sha biyu
41 Wani Shugaban Haikali ya Ziyarci Yesu
42 Yesu Babba Mallami
43 Manomi da iri
44 Mai Arziki, Marar Arziki
45 Bataccen Da
46 Basamariye Mai Kirki
47 Mace a Bakin Rijiya
48 Yesu ya Kwantar da Teku mai Hauka
49 Yarinyar da ta Rayu sau Biyu
50 Yesu ya Warkar da Makaho
51 Yesu ya Ciyar da Mutane 5000
52 Yesu da Liyazarus
53 Yesu da Liyazarus
55 Haifuwar Ikkilisiya
56 Ikkilisya ta sadu da Damuwa
57 Bitrus da Ikon Addu’a
58 Daga Mai Tsanantawa zuwa Mai Wa’azi
59 Tafiye-Tafiye masu ban mamaki na Bulus
60 Samaniya, kyakkyawar gidan ubangiji
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari

Labari

Labari
Labari