Littafi Mai Tsarki na Yara

Labaren da ka fi so daga Littafi mai-tsarki.

Labarun Littafi mai Tsarki

Labarun suna buƙatar PDF Reader

Tsohon Alkawari

Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya Watch on Youtube Read the Bible
1 Lokacin da Allah ya Halicci komai
Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Farawa 1-2
2 Farkon fara samun damuwan Mutum
Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Farawa 3-6
3 Nuhu da Ruwan Ɗufana
Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Farawa 6-10

Sabon Alkawari

Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya Sauke fayil ɗin kundin ayoyin ikilisiyya Watch on Youtube Read the Bible
36 Haihuwar Yesu
Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Matta 1-2, Luka 1-2
54 Ista ta farko
Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Matta 26-28, Luka 22-24, Yahaya 13-21
60 Samaniya, kyakkyawar gidan ubangiji
Download Story File Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Sauƙe fayil ɗin littafin sa launi Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Yahaya 14; 2 Korintiyawa 5, Wahayi 4, 21, 22
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari
Labari