Biblia Para sa mga Bata

Ang paborito mo nga mga estorya halin sa Biblia. Libre lang gid.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Daan nga Kasugtanan

download ang Story File
download ang file sang Coloring Book
download ang file sang Coloring Book
download ang PDA File
download ang file sang Balasahon
download ang file sang Balasahon
Read the Bible
1 Sang Gintuga sang Dios ang Tanan
2 Ang Ginsugdan sang Kasubo sang Tawo
3 Si Noe kag ang Grabe nga Baha
4 Ang Promisa sang Ginoo kay Abraham
5 Gintilawan sang Ginoo ang Pagpalangga ni Abraham
6 Si Jacob nga Manugtunto
7 Ang Paborito nga Anak Mangin Ulipon
8 Gindayaw sang Ginoo si Jose nga Ulipon
9 Ang Prinsipe Halin sa Suba
10 Ang Prinsipe Nangin Manugbantay sang mga Sapat
11 Paalam Hari!
12 Kwarenta ka Tuig
13 Si Josue na ang Tagadumala
14 Samson, Ang Mabaskog nga Tawo sang Ginoo
15 Ang Gamay nga Soldado ni Gideon
16 Ruth: Isa ka Istorya sang Pagpalangga
17 Samuel, Ang Lalaki-nga-Alagad sang Ginoo
18 Ang Gwapo kag Buang-buang nga Hari
19 Si David ang Bata nga Manugbantay sang mga Sapat
20 Si David nga Hari (Una nga Bahin)
21 Si David nga Hari (Ikaduwa nga Bahin)
22 Si Solomon ang Maalam nga Hari
23 Maayo nga Hari, Malain nga Hari
24 Ang Tawo nga Kalayo
25 Si Elisha, Ang Tawo sang Milagro
26 Si Jonas kag ang Dako nga Isda
27 Nakita ni Isaias ang Palaabuton
28 Jeremias, Ang Tawo sang Luha
29 Si Ezekiel: Ang Tawo sang Palanan-awon
30 Si Ester ang Maanyag nga Rayna
31 Si Daniel nga Bihag
32 Si Daniel kag ang Makatilingala nga Damgo
33 Ang Tawo Nga Indi Matiko
34 Si Daniel kag ang Lungib sang Leon
35 Ang Madako nga Pader ni Nehemias

Bag-o nga Kasugtanan

download ang Story File
download ang file sang Coloring Book
download ang file sang Coloring Book
download ang PDA File
download ang file sang Balasahon
download ang file sang Balasahon
Read the Bible
36 Ang Pagkatawo ni Jesus
37 Ang Tawo nga ginpadala halin sa Ginoo
38 Makakulugmat nga Tini-on para kay Hesus
39 Si Hesus Nagpili sang Dose ka Apostoles
41 Isa ka Manugdumala sang Templo Nagbisita kay Hesus
42 Si Hesus ang Maayo nga Manunudlo
43 Ang Mangunguma kag ang Binhi
44 Manggaranon nga Tawo, Pigado nga Tawo
45 Ang Nadula nga Anak
46 Ang Maayo nga Samariahanon
47 Ang Babayi sa Bubon
48 Si Hesus Nagpauntat sang Mabaskog nga Hangin
49 Ang Bata nga Babayi nga Nagkabuhi sang Duwa ka Beses
50 Si Hesus Nag-ayo sang Bulag
51 Si Hesus Nagpakaon sang Lima ka Libo nga mga Tawo
52 Si Jesus kag Si Lazarus
53 Si Hesus kag Si Zakeus
54 Ang Una nga Selebrasyon sang Pagkabanhaw
55 Ang Pagkatawo sang Simbahan
56 Ang Simbahan Magasugata sang Kabudlay
57 Si Pedro kag ang Gahom sang Pangamuyo
58 Halin sa Manugpanghingabot pakadto sa Manugwali
59 Ang Makatilingala nga Pagpanglakaton ni Pablo
60 Langit, Ang Matahom nga Puluy-an sang Dios
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya

Estorya
Estorya

Estorya
Estorya