Biblia Para sa mga Bata

Ang paborito mo nga mga estorya halin sa Biblia. Libre lang gid.

Daan nga Kasugtanan

download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File download ang file sang Balasahon download ang file sang Balasahon Read the Bible
1 Sang Gintuga sang Dios ang Tanan
download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File   download ang file sang Balasahon Genesis 1-2
2 Ang Ginsugdan sang Kasubo sang Tawo
download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File   download ang file sang Balasahon Genesis 3-6
3 Si Noe kag ang Grabe nga Baha
download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File   download ang file sang Balasahon Genesis 6-10

Bag-o nga Kasugtanan

download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File download ang file sang Balasahon download ang file sang Balasahon Read the Bible
36 Ang Pagkatawo ni Jesus
download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File   download ang file sang Balasahon Mateo 1-2, Lucas 1-2
54 Ang Una nga Selebrasyon sang Pagkabanhaw
download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File   download ang file sang Balasahon Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21
60 Langit, Ang Matahom nga Puluy-an sang Dios
download ang Story File download ang file sang Coloring Book download ang file sang Coloring Book download ang PDA File   download ang file sang Balasahon Juan 14; 2 Corinto 5; Pahayag 4, 21, 22
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya
Estorya