Vajlugkub rau Menyuam Yaus

Zaj koj nyiam tshaj hauv Vajlugkub cov zaj. Pub dawb dawb xwb.

Peb lub homphiaj

Mathais 19:14 Yexus hais tias, 'Cia li coj cov menyuam los cuag kuv, tsis txhob txwv lawv, rau qhov Ntuj Ceebtsheej yog cov neeg uas muaj lub siab mos siab muag ib yam li cov menyuam yaus no tug.'

Vajlugkub rau menyuam muaj tshwm sim kom cov menyuam tau paub txog Tswv Yexus Khetos uas yog los ntawm cov duab kos txog cov zaj hauv Vajlugkub thiab lwm yam uas muaj kev ntsig txog uas txawm muaj nyob rau txhuas yam ntaub ntawv thiab hauv koos-pis-taws. Xws li saum vas sab, hauv xovtooj/PDAs, raug luam tawm uas cov zaj luv thiab ntawv kos dua ua si, uas txawm muaj rau txhua hom lus uas menyuam yaus hais tau.

Cov zaj Vajlugkub no raug muab faib tawm rau 1.8 plhom leej menyuam yaus txhua txhias qhov hauv ntiajteb no dawb dawb.

Sau npe txais xov xwm

Receive