Vajlugkub rau Menyuam Yaus

Zaj koj nyiam tshaj hauv Vajlugkub cov zaj. Pub dawb dawb xwb.

Vajlugkub Qub

Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj Nqus zaj dabneeg luv luv Nqus zaj dabneeg luv luv Read the Bible
1 Thaum Vajtswv Tsim Txhua Yam
Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj     Chivkeeb 1-2
2 Chivthawj ntawm Tibneeg txoj Kev Nyuajsiab
Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj     Chivkeeb 3-6
3 Nau-es thiab Dej Nyab Ntiajteb
Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj     Chivkeeb 6-10

Vajlugkub Tshiab

Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj Nqus zaj dabneeg luv luv Nqus zaj dabneeg luv luv Read the Bible
36 Yug Yexus
Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj     Mathais 1-2, Lukas 1-2
54 Thawj lub Koobtsheej Yexus Sawv Los
Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj     Mathais 26-28, Lukas 22-24, Yauhas 12-21
60 Ntuj Ceebtsheej, Vajtswv lub Tsev Zoo Kawg Nkaus
Nqu zaj dabneeg Nqus ntawv kos dua ua si Nqus ntawv kos dua ua si Download Audio File Nqus ntawv rau hauv xovtooj     Yauhas 12; 2 Kauleethaus 5; Tshwmsim 4, 21, 22