Vaajlugkub rua Mivnyuas Yau

Tej zaaj kws koj nyam heev huv Vaajlugkub.

Nrhav Vaajlugkub rua Mivnyuas Yau

Peb Lub Chaw Ua Dlejnum

Veeniphes: ib lub nroog kws muaj kwvlaam le 750,000 tug tuabneeg nyob rua huv nruab nraab Kanadas.

Sau Ntawv rua Peb

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Xaa E-mail rua Peb

Thov qha koj lub tebchaws hab hom lug rua peb.

Newsletter Sign Up