Vaajlugkub rua Mivnyuas Yau

Tej zaaj kws koj nyam heev huv Vaajlugkub.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Peb lub Homphaj

Mathais 19:14 Yexus has tas, �Ca le coj cov mivnyuas lug cuag Kuv, tsi xob txwv puab, rua qhov Ntuj Ceebtsheej yog cov tuabneeg kws muaj lub sab mog sab muas ib yaam le cov mivnyuas yau nuav tug.'

Vaajlugkub Rua Mivnyuas Yau tshwmsim lug qha kuam mivnyuas yau paub Yexus Khetos lug ntawm kev faib tej zaaj Vaajlugkub muaj dluab nrug hab lwm yaam ntaub ntawv huv ntau phaab, xwsle World Wide Web, Xuvtooj ntawm Teg/PDA\�s, ntawv tshaajtawm xim kws luam lawm hab ntawv pleev xim, rua txhua hom lug kws ib tug mivnyuas yau yuav has.

Tej Zaaj Vaajlugkub nuav yuav muab faib rua 1.8 plhom tug mivnyuas yau huv nplajteb nuav dlawb dlo lawv le muaj peevxwm ua tau.

Sau Npe txais Ntawv Xuvxwm

Receive