Vaajlugkub rua Mivnyuas Yau

Tej zaaj kws koj nyam heev huv Vaajlugkub.

Vaajlugkub Qub

Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Read the Bible
1 Thaum Vaajtswv Tsim Txhua Yaam
Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Chivkeeb 1-2
2 Qhov Chiv ntawm Tuabneeg txuj kev Nyuajsab
Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Chivkeeb 3-6
3 Nau-es hab Dlejdlaag kws Luj Heev
Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Chivkeeb 6-10

Vaajlugkub Tshab

Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Read the Bible
36 Yug Yexus
Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Mathais 1-2, Lukas 1-2
54 Thawj lub Koomtsheej Yexus Sawv
Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Mathais 26-28, Lukas 22-24, Yuhaas 13-21
60 Ntuj Ceebtsheej, Vaajtswv lub Tsev kws Zoo Nkauj heev
Tej Zaaj Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Tej Phoo Ntawv Pleev Xim Rhu Lug Siv Rhu cov PDA Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Rhu Ntawv Tshaajtawm Lug Siv Yuhaas 14, 2 Kauleethaus 5, Tshwmsim 4, 21, 22
Tej Zaaj
Tej Zaaj
Tej Zaaj
Tej Zaaj
Tej Zaaj
Tej Zaaj
Tej Zaaj