Edisana Nwed Abasi Ame Ntok Ayin

Mbuk afo amaha akan ke edisana nwed Abasi. Ado ke ata mfon.

Mme usem mfen

Yem Edisana Nwed Abasi Ame Ntok Ayin

Itie ame nnyin ibaha

Winnipeg: obio ame mkpo nte ibad owo tousen ikie itiaba ye aba mme duop eba ke ufod Canada.

Wed mme nwed isok nnyin

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Wed ke email

Doko nnyin idud afo otoho ye usem mfo.

Newsletter Sign Up