Edisana Nwed Abasi Ame Ntok Ayin

Mbuk afo amaha akan ke edisana nwed Abasi. Ado ke ata mfon.

Yem Edisana Nwed Abasi Ame Ntok Ayin

Itie ame nnyin ibaha

Winnipeg: obio ame mkpo nte ibad owo tousen ikie itiaba ye aba mme duop eba ke ufod Canada.

Wed mme nwed isok nnyin

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Wed ke email

Doko nnyin idud afo otoho ye usem mfo.

Newsletter Sign Up

Receive