Baibo ometietie

Ita gidije to yuẹnju ni baibo. Ofẹ fẹnẹfẹnẹ.

ofo ghigho

Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi
Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi
Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi
Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi
Woka guɔ ukpiti iwe tietie ghan we lẹfun ni orifi
Woka guɔ ukpiti iwe tietie ghan we lẹfun ni orifi
1 Ira ti orisẹ gba da urun dede
2 Ubo ti arayiyọn irẹye kele tan
3 Nua biri ọlọ sa