Baibo ometietie

Ita gidije to yuẹnju ni baibo. Ofẹ fẹnẹfẹnẹ.

ofo ghigho

Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi Woka guɔ ukpiti iwe tietie ghan we lẹfun ni orifi Woka guɔ ukpiti iwe tietie ghan we lẹfun ni orifi Read the Bible
1 Ira ti orisẹ gba da urun dede
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Jẹnẹsis 1-2
2 Ubo ti arayiyọn irẹye kele tan
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Jẹnẹsis 3-6
3 Nua biri ọlọ sa
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Jẹnẹsis 6-10

ofo titọn

Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi Woka guɔ ukpiti iwe tietie ghan we lẹfun ni orifi Woka guɔ ukpiti iwe tietie ghan we lẹfun ni orifi Read the Bible
36 Ubi Jisos
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Matiu 1-2, Liuku 1-2
40 Tatasian ti Jisos tse
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Matiu 8-9; Mak 1-2, 4, Liuk 4, 8; Jon 2
54 Ista otso gua
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Matiu 26-28, Liuku 22-24, Jon 13-21
60 Ọrọn, aja oritse to sẹngua
Ukpiti ita ta guolẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Guọ iwe to ne egua lẹfun ni orifi Woka guọ ukpiti lẹfun ni orifi     Joni 14; 2 Korint 5, Imughan 4, 21, 22