Ntawv Vajtswv rau Menyuam

Koj nyiam cov dab neeg los ntawm cov ntawv Vajtswv. Dawb kiag li.

Lwm Yam Lus

Peb Lub Hom Phiaj

Mathais 19:14 Yexus hais tias, 'Cia cov menyuam yaus los cuag kuv, thiab tsis txhob txwv lawv, rau qhov ntawd yog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej.'

Phau Ntawv Rau Cov Menyuam muaj los ua kom Yexus Khetos paub rau cov menyuam yaus los ntawm kev faib tawm cov dab neeg thiab phau ntawv xov xwm sib txawv ntawm cov ntawv sau sib txawv thiab xov xwm, suav nrog World World Wide Web, Xov Tooj ntawm tes / PDA, luam tawm cov ntawv luam xim thiab cov ntawv xim, txhua hom lus a tus menyuam yuav hais lus.

Cov Dab Neeg hauv Phau Ntawv No yog txhawm rau faib rau 1.8 billion tus me nyuam ntawm lub ntiaj teb dawb do txhua qhov chaw ua tau.

Cov Ntawv Xov Xwm Sau Npe