Ntawv Vajtswv rau Menyuam

Koj nyiam cov dab neeg los ntawm cov ntawv Vajtswv. Dawb kiag li.

Ntawv Vajtswv Dab neeg

Cov dab neeg xav tau PDF Reader

Phau Qub

Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj Rub Cov Ntawv Qhia Rub Cov Ntawv Qhia Read the Bible
1 Thaum Vajtswv Tsim Txhua Yam
Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj     Chiv Keeb 1-2
2 Pib ntawm Tus txiv neej txoj kev tu siab
Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj     Chiv Keeb 3-6
3 Nau-es thiab Dej Dag Nyab Ntiajteb
Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj     Chiv Keeb 6-10

Phau Tshiab

Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj Rub Cov Ntawv Qhia Rub Cov Ntawv Qhia Read the Bible
36 Hnub Yug Yexus
Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj     Mathais 1-2, Lukas 1-2
54 Thawj Hnub Easter
Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj     Mathais 26-228, Lukas 22-2424, Yauhas 13-2121
60 Ntuj Ceebtsheej, Vajtswv Lub Tsev Zoo Nkauj
Rub Cov Dab Neeg Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Tso Xim Phau Ntawv Xim Cov Ntaub Ntawv Rub Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj     Yauhas 14; 2 Khaulee 5; Tshwm Sim 4, 21, 22