Piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ

Tɔm ndu ɛsɔɔla ɛsɔtɔm takayaɣ taa yɔ. Pɩkɛ falaa.

Ɛñɩnɩ piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ taa

Ɖa-ɖɩɖaɣyɛ

Winipɛgɩ: Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa talɩ kutokiŋ taŋga nɛ nasɩlɛ nɛ nɩɩnʋwa Kanada ɛjaɖɛ taa yɔ.

Ɩma-ɖʋ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Iimeeli

Ɖɩ-teŋduu mɩ se ɛtʋʋzɩ ɖʋ mɩ-tɛ ɛjaɖɛ nɛ mɩ-kʋnʋŋ.

Newsletter Sign Up