Piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ

Tɔm ndu ɛsɔɔla ɛsɔtɔm takayaɣ taa yɔ. Pɩkɛ falaa.

Paha haɖɛ pɩcɛlɩnɩ piya Takayaɣ kiɖɖeɣa

We appreciate all donations, but tax receipts can only be sent to Canadian & USA donors.

United States Donations

Please use the following link to Friends of the Great Commission (FGC) for United States donors. Donations made in US dollars to Friends of the Great Commission (FGC) are tax receiptable in the United States under EIN No. 46-5506318.

USA Donation Form

Canadian Donations

Canadian donors may alternatively send a cheque to Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, and a tax receipt will be issued.


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

tʋmɩyɛ wondu ndu tʋwɛɛ nɛ pɩcɛlɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ pɩkɛ falaa wondu, tɩtɩkɛnɩ wondu ndu pɛpɛtʋʋ yɔ nɛ tɩwɛɛ piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ taa © 2006 - 2023 Bible for Children Inc.