Piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ

Tɔm ndu ɛsɔɔla ɛsɔtɔm takayaɣ taa yɔ. Pɩkɛ falaa.

Mbʋ ɖɩ-ñɩnʋʋ yɔ

Maatiyee19: 14, yesu tɔ se: '' iyele piya nɛ sɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ ; ɩtaaɖaŋ-sɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba lɛ ɛsɔ kewiyaɣ taa ñɩma''.

Piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ wazaɣ kɛ-lɛ se sɩtɩlɩ yesu kristʋ tɔm ndʋpanɩɩzɩna yɔ nɛ kʋyɔɔtɩŋ tɛ tʋmɩyɛ wondu ndɩ ndɩ pɩkpɛndɩnɩ ñɩnʋʋ mayasɩ, nesi tɛɛ kaŋkalavu, tɔm cikpetu ndʋ pamanɩ to)lɩm yɔ nɛtakayɩsɩ nzɩ pataɣ yɔ. Kʋnʋmɩŋ tɩŋga weyi piya pɩzʋʋ sɩyɔɔdɩ yɔ ɛ-taa.

Ɛsɔtɔm ndʋ pʋpɔzʋʋ se pɛ-tɛyɩ tʋ falaa kɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ piya kutokiŋ ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ kʋɖʋm nɛ lutozo, yee pɩzaŋ yɔ.

Tɔm susuu takayaɣ yɔɔ maʋ

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

tʋmɩyɛ wondu ndu tʋwɛɛ nɛ pɩcɛlɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ pɩkɛ falaa wondu, tɩtɩkɛnɩ wondu ndu pɛpɛtʋʋ yɔ nɛ tɩwɛɛ piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ taa © 2006 - 2023 Bible for Children Inc.