Bushishee yaafeet koricoo

yaafeet koricooche itti shunnaabeeti shemmeeshoo. Gijjoo qochiyaano.

bushiishee yaafe koricee guuphona danebit

No dane xaa’oo

Winipeeji: kaanaadi maac 750,000 asheena’o beet katemee.

Nooch kooribit

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Imeeyilo

Doogen itti showoona noonoonon nooch getit.

Newsletter Sign Up