ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೈಬ¯

ಬೈಬಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳು. ಯಾವ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕುವವು.

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ

ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವು

ವಿನಿಪೆಗ್ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 750,000

ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.