ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೈಬ¯

ಬೈಬಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳು. ಯಾವ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕುವವು.

ಹಳೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಕಥೆಯ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
Download Audio File
ಪಿಡಿಎ ಫೈಲ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್‍ಮಾಡು
ಕರಪತ್ರ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಕರಪತ್ರ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
Read the Bible
1 ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದನು
2 ಮನುಷ್ಯನ ದುಃಖದ ಪ್ರಾರಂಭ
3 ನೋಹ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಜಲಪ್ರಳಯ
4 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ
5 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು
6 ವ0ಚಕನಾದ ಯಾಕೋಬ
7 ಪ್ರೀಯ ಮಗನು ಗುಲಾಮನಾದನು
8 ಸೇವಕನಾದ ಯೋಸೇಫನನ್ನು ದೇವರು ಘನ ಪಡಿಸಿದನು
9 ನದಿಯಿ0ದ ರಾಜಕುಮಾರನು
10 ರಾಜಕುಮಾರನು ಕುರಿ ಕಾಯುವವನಾದನು
11 ಫರೋಹನನೆ ಹೋಗಿಬರುವೆವು !
13 ಯಹೋಶುವನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು
14 ಸಂಸೋನನು ದೇವರ ಬಲವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ
15 ಗಿದ್ಯೋನನ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯ
16 ರೂತಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ
17 ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಹುಡುಗನು: ಸಮುವೇಲ್
18 ಸುಂದರನಾದ ಮೂರ್ಖ ಅರಸ
19 ದಾವೀದನು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದನು
20 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು (ಭಾಗ - 1)
21 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು (ಭಾಗ 2)
22 ಸೊಲೊಮೋನನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅರಸನು
23 ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಸರು, ಕೆಟ್ಟ ಅರಸರು
24 ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ.
25 ಎಲೀಷ, ಅದ್ಬುತಕಾರ್ಯಗಳ ಮನುಷ್ಯ
26 ಯೋನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು
27 0iÉುಶಾಯನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದನು
28 0iÉುರೆಮೀಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮನುಷ್ಯನು
29 ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನÀು ದರ್ಶನಗಳುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು
30 ರೂಪವತಿಯಾದ ಎಸ್ತೇರ್ ರಾಣಿ
31 ಸೆರೆಯಾಳಾದ ದಾನಿಯೇಲನು
32 ದಾನಿಯೇಲನು ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ರಹಸ್ಯ
33 ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡದ ಮನುಷ್ಯರು
34 ದಾನಿಯೇಲನು ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ಗುಹೆ
35 ನೆಹೆಮಿಯನ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆ

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಕಥೆಯ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
Download Audio File
ಪಿಡಿಎ ಫೈಲ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್‍ಮಾಡು
ಕರಪತ್ರ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
ಕರಪತ್ರ ಫೈಲನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡು
Read the Bible
37 ದೇವರಿ0ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಪಟ್ಟನು
38 ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಸಮಯ
39 ಯೇಸು ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು
40 ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಬುತ ಕಾರ್ಯಗಳು
41 ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು
42 ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಬೋದಕನಾಗಿದ್ದನು
43 ಬಿತ್ತುವವನು ಮತ್ತು ಬೀಜ
44 ಐಶ್ವರ್ಯವ0ತನು, ಬಡವನು
45 ತಪ್ಪಿಹೋದ ಮಗನು
46 ಒಳ್ಳೇಯ ಸಮಾರ್ಯದವನು
47 ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ
48 ಸಮುದ್ರದ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು
49 ಎರಡು ಸಾರಿ ಜೀವಿಸಿದ ಹುಡಿಗಿ
50 ಯೇಸುವು ಕುರುಡನನ್ನು ಗುಣ ಪಡಿಸಿದ್ದು
51 5000 ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವು ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು
52 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಲಾಜರನು
53 ಯೇಸು ಮತ್ತು ಜಕ್ಕಯನು
56 ಸಭೆಯು ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು
57 ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ
58 ಹಿ0ಸಿಸುವವನು ಪ್ರಸ0ಗಿಸುವವನಾದನು
59 ಪೌಲನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು
60 ಪರಲೋಕ, ದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ಮ£
ಕಥೆ

ಕಥೆ

ಕಥೆ

ಕಥೆ
ಕಥೆ

ಕಥೆ
ಕಥೆ
ಕಥೆ

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ಈ ವೆಬ್‍ಸೆಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಬೈಬಲ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವವು. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ © 2003 - 2024 ಇದರ ಸ್ವತ್ತು ಆಗಿವೆ.