Baibul duriyǝ

Hawarra rintaro ramma suro baibul yǝ. Sammaso dǝro nyi wurmatuyin.

Wadu dina

Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Download Audio File Nyi sayǝ waya mukoyǝ alitawa Nyi gunanǝ kaya kumawa sungoroyǝ Nyi gunanǝ kaya kumawa sungoroyǝ Read the Bible
1 Waktu kumayǝ abisowa halaksuna
Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ         Gǝnǝsis 1-2
2 Badituram kuttu kammayǝ
Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ         Gǝnǝsis 3-6
3 Nuhuwa kuru ambaliyawa njiyǝwa
Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ         Gǝnǝsis 6-10

Wadu burin

Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Download Audio File Nyi sayǝ waya mukoyǝ alitawa Nyi gunanǝ kaya kumawa sungoroyǝ Nyi gunanǝ kaya kumawa sungoroyǝ Read the Bible
36 Katambo sayinna isayǝ
Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ         Matthǝwu 1-2, Lukǝ 1-2
54 Ǝsta kin buroyǝ
Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ         Matthǝw 26-28, Lukǝ 22-24, Jon 13-21
60 Samiya, fato kumayǝ shawayǝ
Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ         Jon 14; 2 Korintians 5; Rǝvǝlation 4, 21, 22