Baibul duriyǝ

Hawarra rintaro ramma suro baibul yǝ. Sammaso dǝro nyi wurmatuyin.

Wadu dina

Nyi sayǝ hawarrayǝ talitawa
Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ
Nyi gunanǝ alita kakadiya kalawayǝ
Download Audio File
Nyi sayǝ waya mukoyǝ alitawa
Nyi gunanǝ kaya kumawa sungoroyǝ
Nyi gunanǝ kaya kumawa sungoroyǝ
Read the Bible
1 Waktu kumayǝ abisowa halaksuna
2 Badituram kuttu kammayǝ
3 Nuhuwa kuru ambaliyawa njiyǝwa