꤂꤂꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤬꤭꤯

꤂꤃꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤘꤣ ꤔꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤞꤢꤧꤜꤛꤢ꤬ ꤜꤣ꤯. ꤂꤄꤯ ꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤢ꤬ꤒꤢꤩ꤬ ꤜꤣ꤯.

꤄꤇꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬꤯

꤅꤀꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤡ꤉ꤟꤥ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤟꤌꤣ ꤜꤤ꤬꤯

꤄꤈꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤬꤭ꤏꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤜꤟꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬꤯

꤅꤂꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩ꤯
꤅꤅꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤛꤢꤪ꤬ꤎꤥ꤬ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ꤯
꤅꤅꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤛꤢꤪ꤬ꤎꤥ꤬ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ꤯
Download Audio File
꤅꤈꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤒꤢꤧ꤬ꤜꤤ꤬ꤖꤥ꤬꤭ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ꤯
꤆꤁꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤢ꤬꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤢꤦ꤬꤭ ꤜꤤ꤬ꤙꤢ꤬ ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩ꤯
꤆꤁꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤢ꤬꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤢꤦ꤬꤭ ꤜꤤ꤬ꤙꤢ꤬ ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩ꤯
Read the Bible
1 ꤙꤤ ꤡꤢꤪꤗꤢ꤬ꤚꤛꤢ꤬ ꤙꤛꤢ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤕ꤉ꤟꤥꤒꤢ꤬ꤡꤣ꤬꤯
2 ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤓ꤉ꤟꤥ꤬꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤘꤣ ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ꤜꤟꤢꤨ꤬ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤕꤜꤟꤢꤧ꤭꤯
3 ꤋꤢꤨ꤭ꤔꤥꤢ꤬ꤔꤢ ꤓꤛꤢꤩ꤬꤭ꤘꤢꤨ꤬ꤓꤛꤢ꤬꤯

꤄꤉꤯ ꤜꤤ꤬ꤡꤢ꤭ꤏꤢꤧ꤬꤭ ꤢ꤬ꤞꤢꤧ꤭ ꤒꤣ꤬ꤙꤢ꤬꤯

꤅꤂꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩ꤯
꤅꤅꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤛꤢꤪ꤬ꤎꤥ꤬ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ꤯
꤅꤅꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤛꤢꤪ꤬ꤎꤥ꤬ ꤜꤤ꤬ꤢꤨ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ꤯
Download Audio File
꤅꤈꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤟꤢ꤬꤭ ꤒꤢꤧ꤬ꤜꤤ꤬ꤖꤥ꤬꤭ ꤋꤢ꤭ꤜꤟꤢꤩ꤯
꤆꤁꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤢ꤬꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤢꤦ꤬꤭ ꤜꤤ꤬ꤙꤢ꤬ ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩ꤯
꤆꤁꤯ ꤖꤛꤢꤩꤒꤢ꤬꤭ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤢꤧꤊꤚꤢꤦ꤬꤭ ꤜꤤ꤬ꤙꤢ꤬ ꤋꤢ꤬꤭ꤜꤢꤩ꤯
Read the Bible
36 ꤛꤢꤩ꤬ꤏꤢꤨ ꤢ꤬ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤥ꤬ꤕꤢ꤬ꤡꤟꤢꤧꤜꤛꤢ꤬꤯
54 ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤑꤟꤢ꤬꤭ꤊꤟꤢ꤬ꤓꤢꤪ꤬ꤘꤣ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤞꤛꤢꤩ꤬꤭꤯
꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯
꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯
꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯
꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯

꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯
꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯

꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯

꤅꤁꤯ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤘꤛꤢ꤯