पोरसा के बायबल

बायबल मधल्या तुमन्या आवडत्या गोष्टी. एकदम फुकट.

जुन्या परंपरा

गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा जोड्या फाईल डाऊनलोड करा जोड्या फाईल डाऊनलोड करा Read the Bible
1 जव्हय देवनी सर्व काही बनावं
गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा     पैदास 1-2
2 माणूस ना दुखणी सुरुवात
गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा     पैदास 3-6
3 नोहा आनी जगबुडी
गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा     पैदास 6-10

नव्या परंपरा

गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा जोड्या फाईल डाऊनलोड करा जोड्या फाईल डाऊनलोड करा Read the Bible
36 जीजस ना जनम
गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा     म्याथू 1-2, लुके Luke 1-2
54 पहिला ईस्टर
गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा     म्याथू thu 26-28 लुके 22-24, जॉन jon 13-21
60 देवन सुंदर घर सर्ग
गोष्टीसनी फाईल डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा कलर करेल बुक डाऊनलोड करा फोन फाईल डाऊनलोड करा     जॉन Jon 14; 2 भागू 5; कथन 4, 21, 22
गोष्टी
गोष्टी
गोष्टी
गोष्टी
गोष्टी
गोष्टी
गोष्टी