ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

មេរៀនព្រះគម្ពីរ

មានមេរៀនព្រះគម្ពីរចំនួន 12 ។ សូមអានមេរៀនទី 1 ហើយវាយបញ្ចូលចម្លើយរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកផ្ញើអ៊ីមែលមេរៀនទី 1 ទៅកាន់ . ។ វានឹងត្រូវបានកែតម្រូវ ហើយមេរៀនទី 2 នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកតាមអ៊ីមែល។ វានឹងបន្តរហូតដល់អ្នកបានបញ្ចប់មេរៀនទី 12 ។

មេរៀនទី 1

សំខាន់៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចវាយចម្លើយទៅក្នុងមេរៀនទី 1 បានទេ នោះអ្នកត្រូវការកម្មវិធីអាន PDF ផ្សេង។ សូមទាញយកកម្មវិធីអាន PDF ដោយឥតគិតថ្លៃនេះ។

Bible Lessons for Children