ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ទាក់ទងមកកាន់ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

ទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំ

វី វីននីផេកៈ ទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណជា ៧៥០ ០០០ នាក់ ស្ថិតនៅត្រង់រយៈបណ្ដយកណ្ដាលនៃប្រទេសកាណាដា។ ទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណជា ៧៥០ ០០០ នាក់ ស្ថិតនៅត្រង់រយៈបណ្ដយកណ្ដាលនៃប្រទេសកាណាដា។

សូមសរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

អ៊ីមែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

សូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីប្រទេស និងភាសារបស់អ្នក។

Newsletter Sign Up

Receive