ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ

ម៉ាថាយ ១៩:១៤ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា “ទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះ កុំឃាត់វាឡើយ ដ្បិតនគរស្ថានសួគ៌មានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នា។”

ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យក្មេងៗស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ ដោយសារការចែកចាយរឿងព្រះគម្ពីរពន្យល់ ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធតាមទម្រង់ផ្សេងៗទៀត និងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្វាយនានា រួមមានគេហទំព័រ ទូរស័ព្ទចល័ត/PDAs, ខិត្តបណ្ណរូបភាព និងសៀវភៅផាត់ពណ៌ មានគ្រប់ភាសាដែលក្មេងៗអាចនិយាយបាន។

រឿងព្រះគម្ពីរទាំងនេះត្រូវបានចែកចាយដោយឥតថ្លៃ ទៅកាន់កុមារប្រមាណជា ១.៨ កោដនាក់ នៅក្នុងពិភពលោក ទៅដល់ទីកន្លែងណាដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន។

ចុះឈ្មោះក្នុងប្រអប់សំបុត្រ

Receive