ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់

ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ Read the Bible
1 ពេលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់គ្រប់យ៉ាង
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ១-២
2 ដើមកំណើតនៃសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់មនុស្ស
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ៣-៦
3 ណូអា និងទឹកជំនន់ធំ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ៦-១០
4 ព្រះបន្ទូលសន្យាចំពោះលោកអប្រាហាំ
ទាញយកឯកសាររឿង             លោកុប្បត្តិ ១១-២១
5 ព្រះជាម្ចាស់សាកចិត្តលោកអប្រាហាំ
ទាញយកឯកសាររឿង             លោកុប្បត្តិ ២២-២៤
6 លោកយ៉ាកុប មេបោកប្រាស់
ទាញយកឯកសាររឿង             លោកុប្បត្តិ ២៥-៣៣
7 កូនប្រុសសំណព្វចិត្តបានក្លាយជាទាសករ
ទាញយកឯកសាររឿង             លោកុប្បត្តិ ៣៧, លោកុប្បត្តិ ៣៩
8 ព្រះជាម្ចាស់លើកកិត្តយលោកយ៉ូសែបដែលជាទាសករ
ទាញយកឯកសាររឿង             លោកុប្បត្តិ ៣៩-៤៥
9 ព្រះអម្ចាស់ដែលគេស្រង់ចេញពីទឹកទន្លេ
ទាញយកឯកសាររឿង             និក្ខមនំ ២

ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ Read the Bible
36 ព្រះរាជកំណើតនៃព្រះយេស៊ូ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     ម៉ាថាយ ១-២, លូកា ១-២
37 ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅបុរសម្នាក់
ទាញយកឯកសាររឿង             ម៉ាកុស ៦; លូកា ១, ៣
38 គ្រាដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះយេស៊ូ
ទាញយកឯកសាររឿង             ម៉ាថាយ ៤, លូកា ៤
39 ព្រះយេស៊ូជ្រើសរើសអ្នកជំនួយដប់ពីរនាក់
ទាញយកឯកសាររឿង             ម៉ាថាយ ៤-៧, ម៉ាកុស ១, លូកា ៦
40 ឫទ្ធិបាដិហារិយ៍របស់ព្រះយេស៊ូ
ទាញយកឯកសាររឿង             ម៉ាថាយ ៨-៩, ម៉ាកុស ១-២, លូកា ៤, លូកា ៨, យ៉ូហាន ២
41 អ្នកដឹកនាំព្រះវិហារមកជួបព្រះយេស៊ូ
ទាញយកឯកសាររឿង             យូហាន ២-៣, ជនគណនា ២១
42 ព្រះយេស៊ូជាគ្រូបង្រៀនដ៏អស្ចារ្យ
ទាញយកឯកសាររឿង             ម៉ាថាយ ៥-៧ លូកា ៦
54 បុណ្យព្រះយេស៊ូរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់ជាលើកដំបូង
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     ម៉ាថាយ ២៦-២៨, លូកា ២២-២៤, យ៉ូហាន ១៣-២១
60 ស្ថានសួគ៌, ទីស្ថានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌ Download Audio File ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ     យ៉ូហាន ១៤; ២ កូរិនថូសទី ៥; វិវរណៈ ៤, ២១, ២២
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង