ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់

ទាញយកឯកសាររឿង
ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌
ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌
Download Audio File
ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ
ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ
ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ
Read the Bible
1 ពេលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរបស់គ្រប់យ៉ាង
2 ដើមកំណើតនៃសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់មនុស្ស
3 ណូអា និងទឹកជំនន់ធំ
4 God's Promise to Abraham
5 God Tests Abraham's Love
6 Jacob the Deceiver
7 A Favorite Son Becomes a Slave
8 God Honors Joseph the Slave
9 The Prince From the River

ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទាញយកឯកសាររឿង
ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌
ទាញយកសៀវភៅផាត់ពណ៌
Download Audio File
ទាញយកឯកសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទ
ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ
ទាញយកឯកសារខិត្តបណ្ណ
Read the Bible
36 ព្រះរាជកំណើតនៃព្រះយេស៊ូ
37 A Man Sent From God
38 A Terrible Time for Jesus
39 Jesus Chooses 12 Helpers
40 The Miracles of Jesus
41 A Temple Leader Visits Jesus
42 Jesus the Great Teacher
54 បុណ្យព្រះយេស៊ូរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់ជាលើកដំបូង
60 ស្ថានសួគ៌, ទីស្ថានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះ
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង

រឿង

រឿង