Phra’ kham dé' koon ngaak

Bwwng lwang yo' ô' rak dé’ mé gaay caak Phra’ kham. Maak srme' am laac kmuul.

Bwwng lwang phra’ kham

Bwwng lwang jong PDF Reader

Tang ngwan dé’ Phra’ kham

Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone Kép Lwang ñè Kép Lwang ñè Read the Bible
1 Mwa Phra' Cav keet meh taam swng
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Tang ngwan 1-2
2 Tang ngwan toong rwng thuk thoramaan dé’ Koon Mnut
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Tang ngwan 3-6
3 Nôa kap Kmlaang Kdwang
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Tang ngwan 6-10

Da' knswt dé’ Phra’ kham

Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone Kép Lwang ñè Kép Lwang ñè Read the Bible
36 Lwang bang ah Phra' Yésu
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Matthaay 1-2; Luka 1-2
40 Bwwng thrni' swng dé’ Phra’ Yésu
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Matthaay 8-9; Mark 1-2, 4; Luka 4, 8; Yôhan 2
54 Reh Caak Haan
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Matthaay 26-28; Luka 22-24; Yôhan 13-21
60 Svan 'moon le' 'moon sm'maay, Gaang Blia dé’ Phra’ Cav
Kép lwang Kép Nangsw ah si Kép Nangsw ah si Kép Nangsw phone     Yôhan 14; 2 Côrintô 5; Sèèng trbah 4, 21, 22
Lwang
Lwang
Lwang
Lwang
Lwang
Lwang
Lwang