Phra’ kham dé' koon ngaak

Bwwng lwang yo' ô' rak dé’ mé gaay caak Phra’ kham. Maak srme' am laac kmuul.

Bwwng lwang phra’ kham

Bwwng lwang jong PDF Reader

Tang ngwan dé’ Phra’ kham

Kép lwang
Kép Nangsw ah si
Kép Nangsw ah si
Kép Nangsw phone
Kép Lwang ñè
Kép Lwang ñè
Read the Bible
1 Mwa Phra' Cav keet meh taam swng
2 Tang ngwan toong rwng thuk thoramaan dé’ Koon Mnut
3 Nôa kap Kmlaang Kdwang

Da' knswt dé’ Phra’ kham

Kép lwang
Kép Nangsw ah si
Kép Nangsw ah si
Kép Nangsw phone
Kép Lwang ñè
Kép Lwang ñè
Read the Bible
36 Lwang bang ah Phra' Yésu
40 Bwwng thrni' swng dé’ Phra’ Yésu
60 Svan 'moon le' 'moon sm'maay, Gaang Blia dé’ Phra’ Cav
Lwang
Lwang
Lwang
Lwang

Lwang
Lwang

Lwang

Lwang