Bibiliya ku bana

Inkuru wokunda zo muri Bibiliya. bitangwa Ku buntu gusa.

Inkuru za Bibiliya

Inkuru zisaba PDF Reader

Isezerano rya kera

kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y Watch on Youtube Read the Bible
1 Igihe Imana Yarema Ibintu Vyose
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA   Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y
YouTube Video
Itanguriro 1-2
2 Intango y’Umubabaro w’Umwana w’Umuntu
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA   Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y
YouTube Video
Itanguriro 3-6
3 Nowa hamwe n’Umwuzurira
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA   Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y
YouTube Video
Itanguriro 6-10
4 Isezerano Imana yahaye Aburahamu
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Itanguriro 11-21
5 Imana igerageza urukundo rwa Aburahamu
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Itanguriro 22-24
6 Yakobo Umubeshi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Itanguriro 25-33
7 Umwana akundwa ahindutse umugurano
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Itanguriro 37, Itanguriro 39
8 Imana yubahisha Yozefu umugurano
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Itanguriro 39 - 45
9 Umwami w’uruzi Nili
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Kuvayo 2
10 Umuganwa ahindutse umwungere
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Kuvayo 2-5
11 N’agasaga Farawo!
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Kuvayo 4-15
12 Imyaka mirongo ine
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Kuvayo 15 - Guharura 14
13 Yosuwa aba amurongozi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yosuwa 1-6
14 Samusoni, umuntu w’Imana akomeye
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Abacamanza 13-16
15 Igisoda gitoyi ca Gideyoni
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Abacamanza 6-8
16 Rusi: Inkuru y’urukundo
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Rusi
17 Samweli, umukozi w’Imana akiri muto
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             1 Samweli 1-7
18 Umwami w’ifyeli w’igipfu
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             1 Samweli 8-16
19 Dawidi umwungere mutoyi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             1 Samweli 16-20
20 Dawidi Umwami (igice ca 1)
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             1 Samweli 24-31; 2 Samweli 1-2
21 Dawidi umwami (igice ca 2)
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             2 Samweli 1-12
22 Salomo, umwami w’ubwenge
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             1 Abami 1-12
23 Abami beza, abami babi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             2 Ngoma 33-36
24 Umuntu w’umuriro
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             1 Abami 17-19; 2 Abami 2
25 Elisa, umuntu yakora ibitangaza
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             2 Abami 2-13
26 Yona n’urufi runini
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yona
27 Yesaya abona ibizoba
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yesaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yeremiya, umuntu w’amarira
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yeremiya
29 Ezekiyeli, umuntu w'amayerekwa
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Ezekiyeli
30 Umwamikazi mwiza w’igitangaza Esiteri
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Esiteri
31 Daniyeli umunyororo
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Daniyeli 1-2
32 Daniyeli n'indoto iyoberanye
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Daniyeli 2
33 Abantu badakurwa kw’ijambo
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Daniyeli 3
34 Daniyeli m’urwobo rw’intambwe
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Daniyeli 6
35 Uruhome runini rwa Nehemiya
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Nehemiya

Isezerano risha

kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y Watch on Youtube Read the Bible
36 Ivuka rya Yesu
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA   Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y
YouTube Video
Matayo 1-2, Luka 1-2
37 Intumwa y’Imana
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Mariko 6; Luka 1, 3
38 Yesu mubihe bigoye
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Matayo 4, Luka 4
39 Yesu atoranya abigishwa cumi na babiri
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Matayo 4-7, Mariko 1, Luka 6
40 Ibitangaza Yesu Yakoze
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Matayo 8-9, Mariko 1-2, Mariko 4, Luka 8, Yohana 2
41 Umukuru w’urusengero aza kuri Yesu
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Yohana 2-3, Guharura 21
42 Yesu umwigisha mukuru
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize   kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA       Matayo 5-7, Luka 6
43 Umubivyi n’imbuto
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Matayo 13
44 Umutunzi n’umworo
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Luka 16
45 Umwana w’icangazi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Luka 15
46 Umusamariya w’imbabazi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Luka 10
47 Umugore kw’iriba
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yohana 4
48 Yesu ahumuza umuyaga mukiyaga
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Matayo 8 na 14; Mariko 4; Luka 8
49 Umwigeme yabayeho incuro zibiri
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Mariko 5, Luka 8
50 Yesu akiza impumyi
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Mariko 10; Luka 18; Yohana 9
51 Yesu ahaza abantu 5000
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yohana 6
52 Yesu na Lazaro
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Yohana 11
53 Yesu na Zakayo
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Luka 19
54 Pasika Ya Mbere
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA   Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y
YouTube Video
Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
55 Ukuvuka kw’ishengero
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Ivyakozwe n’intumwa 1-4
56 Ishengero rihura n’ingorane
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Ivyakozwe n’intumwa 5-7
57 Petero n’ubushobozi bw’isengesho
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Ivyakozwe n’intumwa 9-12
58 Ihamwa rivamwo ivugabutumwa
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Ivyakozwe n’intumwa 8-9
59 Ingendo zitangaje za Pawulo
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize             Ivyakozwe n’intumwa 16, 27, 28
60 Ijuru, Aheza mu Nzu y’Imana
kura ku ngurukanabumenyi Dosiye irimwo inkuru Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Kura ku ngurukana bumenyi Dosiye y ibitabo bisize Download Audio File kura ku ngurukanabumenyi dosiye ya PDA   Gukura ku ngurukanabumenyi dosiye ya y
YouTube Video
Yohana 14; 2 Korinto 5; Ivyahishuriwe 4, 21, 22
Inkuru
Inkuru
Inkuru
Inkuru
Inkuru
Inkuru
Inkuru
Inkuru
Inkuru