Bible for Children

Your favorite stories from the Bible. Absolutely free.

Old Testament

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
1 Kung Kanus-a Gibuhat ang Tanan
Download Story File           Genesis 1-2
2 Ang Pagsugod sa Kasubo sa Tawo
Download Story File           Genesis 3-6
3 Si Noe ug ang Dakong Lunop
Download Story File           Genesis 6-10

New Testament

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
36 Ang Pagkatawo ni Jesus
Download Story File           Mateo 1-2, Lukas 1-2
40 Ang mga Milagro ni Jesus
Download Story File           Mateo 8–9, Marcos 1–2, Marcos 4, Lucas 4, Lucas 8, Juan 2
54 Ang Unang Pasko sa
Download Story File           Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21
60 Langit, Matahum nga Puy-anan sa Dios
Download Story File           Juan 14; 2 Corinto 5; Pinadayag 4, 21, 22