भुरग्याक पवित्र पुस्तक

तुमचो ा आवडीच्यो पवित्र पुस्तकातल्यो काणी. फ्री.

भुरग्यासाठी पवित्र पुस्तकासाठी मेळा

आमचो जागो

विनीपेग ७,६०,००० लोक रावतात ते शर कॅनडान आसा.

आमका बरवून दाडचे

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

इ मेल

उपकार करून तुमी आमका तुमचे गाव आनी ऊास सांगपी.

Newsletter Sign Up