भुरग्याक पवित्र पुस्तक

तुमचो ा आवडीच्यो पवित्र पुस्तकातल्यो काणी. फ्री.

पवित्र पुस्तकातली काणी

अडोबे रिडर काण्यो

पोरणो कोरार

स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड Read the Bible
1 देवान केन्ना सदळे केले
स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड     उतपोती १-२
2 मुनीस कुळाची दुखाची सुरूवात
स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड     उतपोती ३-६
3 नोहाआनी वोडली बुट्ट
स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड     उतपोती ६-१०

नवो कोरार

स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड Read the Bible
36 जेजु क्रिस्ताचो जल्म
स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड     मॅथ्यु १-२ ल्युक १
54 पयलो ऐसतरड़मॅथ्यु
स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड     २६-२८, ल्युक २२-२४, जॉन १३-२१
60 सर्ग सरवेशाचे घरड़योवान
स्टोरी फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड कलर बूक फाइल डाउनलोड Download Audio File पीडीए डाउन लोड     १४, १ कोरायतकार ५, रिविलेशन ४, २१, २२
काणी
काणी
काणी
काणी
काणी
काणी
काणी
काणी