Bible Nahalan jingne

Bible mepu nang monghah pu pungaolan. Hango ume yenang.

Ulaolan ngaome

Shinpong Nahalan jing Bible

Tuman ngohpu nyoi

Winnipeg: Chingnyu a 750,000 kahtalan longitudinal she minpu nyoi Canada me ngoh nang.

Tumante nyanpu oklak

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tumante E-mail ne mingkeis

Jingmeilamlinge numan ching shao nyoi hei ngaopu ngaolan shingne tamkei.

Newsletter Sign Up