ମିଡାକାନି ପେନୁପୁତି

ନି ମନତାଆ ପେନୁପୁତି କେରଣ୍ଡାକା. ଆରେଏ ସିବାଆଇନେ.

ମିଡାକାନି ପେନୁପୁକି ବାହାତାଙ୍ଗି ବ୍ରିସାମୁ

ମାଇ ମାନିବାହା

ୱିନିପେଗ: ଏରି ରଣ୍ଡେ ସହର ଏସ୍ତାବାନି ୭୫୦,୦୦୦ ଲକୁତାକା ମାନେରୁ ଏରି କାନାଡ଼ା ଦେସାତାନି ମାଦେଏ ଲାମ୍ବାଗିଆନା ମାନେ ।

ମାଙ୍ଗି ବ୍ରିସାରାମୁ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ମାଙ୍ଗି ଈ-ମଲେ ବ୍ରିସାରାମୁ

ଜେଡା ନଆନାଇ ମି ଦେଶା ଏଙ୍ଗ। ମିନ୍ଦାରାଆ ଭାଷା ମାଙ୍ଗି ବେସ୍ତାମୁ.

Newsletter Sign Up

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ଈ ୱେବସାଈଟ ତାନି ମାନି ଗୁଲେତାଆ ଆରେଏ ପଡ଼ିଆବାସେଲୁ ସିବା ଆଇମାନେ ଏଙ୍ଗା ପ୍ରାପାସେଲୁ ମନା ା ଈ ଗୁଲେତାଆ ମିଡାକାନିି ପେନୁପୁତି © 2003 - 2024 ଡ଼ାଈ ଅବା ଆଜାନେ ।