ମିଡାକାନି ପେନୁପୁତି

ନି ମନତାଆ ପେନୁପୁତି କେରଣ୍ଡାକା. ଆରେଏ ସିବାଆଇନେ.

ମାନ୍ଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ

ମାଥିଉ ବ୍ରିସାମାନି ନେଗିସଦି ୧୯:୧୪, ଯୀଶୁ ବେସ୍ତେଞ୍ଜୁ , କଗେରି ମିଡାକା ନାଈବାଃତାଙ୍ଗି ବାପାକାରୁ, ଏଆରିଈ ମନାଗିବା କୁନା, ସେଣ୍ଡନଦିନା ଏଆରି ଡେହେଙ୍ଗି ଲକୁସେଲୁ ତଲଗିବା ଆଜାନେ ।'

ମିଡାକାନି ପେନୁପୁତି ବାହାଡ଼ାଈ ମିଡାକା ଇସିଙ୍ଗି ପେନୁଈ ପୁନ୍ମା ମୁନେରୁ ଏରାଡ଼ିକି ମିଡାକାନି ପୁନି ଡେହେଙ୍ଗି ବେଗାଲି ବେଗାଲି ଭାଷାଙ୍ଗ। ଡ଼ାଈ ତିହାମାନି କେରଣ୍ଡାକା, ଫି ଲିମାକା, ୱେବସାଈଟ, ମାେବାଇଲ ଫେ।ନ, ପି.ଡି.ଏ.ଙ୍ଗ।, ରଙ୍ଗ ଡ଼ାଈ ଛପାଇ ଗିଆମାନି ସୁସମାଚାର ଆକୁ ଏଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗ ସିନି ପୁତିଙ୍ଗ।, ତଲ ଗିବାଆଜାନେ ା

ଈ ପେନୁପୁତି କେରଣ୍ଡାକା ପୁର୍ତ୍ତିତାନି ମାନି ୧୮୦ କୋଟି ମିଡାକାନି ସୁବିଧା ମହୋନାଇ ଆରେଏ ପାଃପା ସେଲୁ ତଲ ଗିବା ଆଜାନେ ।

ସମାଚାର ପାମ୍ବା ସେଲୁ ବ୍ରିସାମୁ

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ଈ ୱେବସାଈଟ ତାନି ମାନି ଗୁଲେତାଆ ଆରେଏ ପଡ଼ିଆବାସେଲୁ ସିବା ଆଇମାନେ ଏଙ୍ଗା ପ୍ରାପାସେଲୁ ମନା ା ଈ ଗୁଲେତାଆ ମିଡାକାନିି ପେନୁପୁତି © 2003 - 2024 ଡ଼ାଈ ଅବା ଆଜାନେ ।