ମିଡାକାନି ପେନୁପୁତି

ନି ମନତାଆ ପେନୁପୁତି କେରଣ୍ଡାକା. ଆରେଏ ସିବାଆଇନେ.

ପଡାଡି ସାଜା

କେରଣ୍ଡି ଫ।ଈଲି ଜେଲୁମୁ
ରଙ୍ଗ ଗିନି ବହି ଜେଲୁମୁ
ରଙ୍ଗ ଗିନି ବହି ଜେଲୁମୁ
ପି. ଡି. ଏ. ଫ।ଈଲି ଜେଲୁମୁ
ସୁସମାଚାର ଆକୁ ଜେଲୁମୁ
ସୁସମାଚାର ଆକୁ ଜେଲୁମୁ
1 ଗୁଲେତାଆ ଗାଡ଼ିଗିତି ଡେଲିତାନିଈ
2 ମଡେହେନି ସେଲୁ ବିକାଲି ଟଣ୍ଡିତେ
3 ନୋହୋ ଏଙ୍ଗ। ଦେରି ଜଡ

ପୁନିସାଜା

କେରଣ୍ଡି ଫ।ଈଲି ଜେଲୁମୁ
ରଙ୍ଗ ଗିନି ବହି ଜେଲୁମୁ
ରଙ୍ଗ ଗିନି ବହି ଜେଲୁମୁ
ପି. ଡି. ଏ. ଫ।ଈଲି ଜେଲୁମୁ
ସୁସମାଚାର ଆକୁ ଜେଲୁମୁ
ସୁସମାଚାର ଆକୁ ଜେଲୁମୁ
36 ଯୀଶୁ ଗାଡ଼ିଆତି କାତ
54 ଆଗ ଯୀଶୁ ନିଙ୍ଗି ତି ଦିନ
60 ସର୍ଗ, ରଣ୍ଡେ ଗାମ େସାଞ୍ଜ।ମାନାରି ପେନୁତାରି ଈଡୁ
କେରଣ୍ଡି
କେରଣ୍ଡି
କେରଣ୍ଡି
କେରଣ୍ଡି

କେରଣ୍ଡି
କେରଣ୍ଡି
କେରଣ୍ଡି
କେରଣ୍ଡି

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ଈ ୱେବସାଈଟ ତାନି ମାନି ଗୁଲେତାଆ ଆରେଏ ପଡ଼ିଆବାସେଲୁ ସିବା ଆଇମାନେ ଏଙ୍ଗା ପ୍ରାପାସେଲୁ ମନା ା ଈ ଗୁଲେତାଆ ମିଡାକାନିି ପେନୁପୁତି © 2003 - 2024 ଡ଼ାଈ ଅବା ଆଜାନେ ।