પોસાહને માટે બાઇબલ

બાઇબલ માંતલે આપલે પ્રિય વાર્તા. એકદમ મફતમાં .

બાળકો સાટી બાઇબલ વિશે સંપર્ક સાધા

આમના સરનામાં

વિનીપેગ એક શહેર જેમાં ૭૫૦૦૦૦ લોકાં રહતાહાં જેના અનુરૂપ ઈસાં કેનેડાના મધ્યસ્થાન

આમલા લીખા

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ઇમેઇલ કરા

મહેરબાની કરી તુમની ભાષા અન દેશનાં નાંવ સાંગા

Newsletter Sign Up