પોસાહને માટે બાઇબલ

બાઇબલ માંતલે આપલે પ્રિય વાર્તા. એકદમ મફતમાં .

જુના કરાર

વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા Download Audio File મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. Read the Bible
1 જદવ પરમેશ્વરની આખાં બનવાં
વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. ઉત્પત્તિ: ૧-૨
2 માનુસ ને દુઃખ ની શરૂવાત
વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. ઉત્પત્તિ: ૩-૬
3 નૂહ અન મોઠા પૂર
વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. ઉત્પત્તિ ૬-૧૦

નવા કરાર

વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા Download Audio File મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. Read the Bible
36 ઈસુ ના જનમ (જન્મ)
વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. માથ્થી ૧-૨, લુક ૧-૨
54 પુડલા ઇસ્ટર (પુનરુત્થાન ઈતવાર)
વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. માથ્થી ૨૬-૨૮, લુક ૨૨-૨૪, યોહાન ૧૩-૨૧
60 સરગ, પરમેશ્વરના સુંદર ઘર
વાર્તા ની ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા   પત્રિકા ફાઈલ ડાઉનલોડ કરા. યોહાન ૧૪; ૨ કોરીંથી ૫; પ્રકટીકરણ ૪, ૨૧, ૨૨
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા