બચ્ચે લા બાઈબલ

બાઈબલ મેં આંહૃ પસંધ હૃ વાર્તા ભીલકુલ મુફત.

બચ્ચે જે બાઈબલ લા સંપર્ક કયો

અસાંજો ઠેકાણો

વિનિપૈગ કેનેડા જો જ્ઞપડડડડ વસ્તીવારો વડો સેર

અસાંકે લખો

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ઈ–મેલ સે સંપર્ક કયો

મેરભાની કરે ને આંજો ડેસ ને ભાષા અસા કે ચ્યો.