બચ્ચે લા બાઈબલ

બાઈબલ મેં આંહૃ પસંધ હૃ વાર્તા ભીલકુલ મુફત.

બચ્ચે જે બાઈબલ લા સંપર્ક કયો

અસાંજો ઠેકાણો

વિનિપૈગ કેનેડા જો જ્ઞપડડડડ વસ્તીવારો વડો સેર

અસાંકે લખો

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ઈ–મેલ સે સંપર્ક કયો

મેરભાની કરે ને આંજો ડેસ ને ભાષા અસા કે ચ્યો.

Newsletter Sign Up

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

એન વેબ સાઈટ મથા ડને મે આવલ મડે સામગ્રી બીન વેપારી ધોરણ સે મુફત આય ને બચે લા બાઈબલજા ×ડડણઢ×ડક્ષ્ડ મડે અધિકાર સુરક્ષીત આય © 2003 - 2023 Bible for Children Inc.