Notice: Undefined variable: gcontent_year in /home/dndqwb25/public_html/languages/kutchi/headers.php on line 16
કોઈપણ સવાલ કે સુચન લા મેરબાની કરીને અસાજો સંપર્ક કયો

બચ્ચે લા બાઈબલ

બાઈબલ મેં આંહૃ પસંધ હૃ વાર્તા ભીલકુલ મુફત.

બચ્ચે જે બાઈબલ લા સંપર્ક કયો

અસાંજો ઠેકાણો

વિનિપૈગ કેનેડા જો જ્ઞપડડડડ વસ્તીવારો વડો સેર

અસાંકે લખો

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ઈ–મેલ સે સંપર્ક કયો

મેરભાની કરે ને આંજો ડેસ ને ભાષા અસા કે ચ્યો.

Newsletter Sign Up