બચ્ચે લા બાઈબલ

બાઈબલ મેં આંહૃ પસંધ હૃ વાર્તા ભીલકુલ મુફત.

બચ્ચેજો બાઈબલ ડાન કયો

મેરબાની કરીને પેપલ વાવરીને ડાનસે અસાંહૃ મધધ કયો