બચ્ચે લા બાઈબલ

બાઈબલ મેં આંહૃ પસંધ હૃ વાર્તા ભીલકુલ મુફત.

અસાંજો હેતુ

માથ્થી ૧૯ઃ૧૪ ઈસુ, નંઢે બચ્ચે કે મું વટે અચેલા ડયો, ઓનીકે મના મ કયો, ઓનીલા સરગ જો રાજ આય'

બચ્ચે કે ઉન મડે ભાસા મે જેનમે ઈ કોછી સકેતા મીડિયા સે અલગ અલગ પરકાર સે વર્લ્ડ વાઈડ વેબ ભેરા વિતરણ કે મે અચલ ચીતરવારી બાઈબલ હૃ વાર્તા મોબાઈલ ફોન .મબ છાપલ ધાર્મીકરંગીન ચોપરી ને રંગીન ચોપરીઉ ને બ્યો મડે.

જે સુધી સંભવ ભની સકે બાઈબલહૃ મડે વાર્તા સહૃ ધોનિયામે જ્ઞઈણ અબજ બચ્ચે મે મુફત વિતરણ કંેહૃ આય.

મુફત છાપલ વાર્તા!

ખ્રિસ્તી ધરમ પુસ્તક હૃ ચોપરીઉ જો વિતરણ વાલે નંઢડે બચ્ચેલા એન બાઈબલહૃ વાર્તાઉ જો ધરીયાઈ રાસ્તેનુ મુફત મે છાપકમ કરે મે અચી રયો આય.

સાદીરીતા– ઈનીતે ઓનીજો સંપર્ક કયો evangelicaltract.com

સમાચાર પતર સે સંપર્ક કયો