انجیل ارا آیلل

داستانلی گی هومه خوشتونه مای ا انجیل. کاملا پتی.

آیلل وه گرد انجیل آشناوا کن.

موقعیت ایمه

وینیپگ : شهری وه 75000 نفر گی در طول جغرافیایی مرکز کانادا هس.

ارا ایمه بنیسن

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ایمیل بئنر ایمه

لطفا زون وگرد کشور وژتون بوشنه ایمه.

Newsletter Sign Up

Receive