انجیل ارا آیلل

داستانلی گی هومه خوشتونه مای ا انجیل. کاملا پتی.

عهد قدیم

دانلود فایل داستان
دانلود فایل کتاو رنگی
دانلود فایل کتاو رنگی
دانلود فایل تلیفون
دانلود فایل داستان
دانلود فایل داستان
1 موقع گی خدا کل چی دوریس کردی
2 شروع ناراحتی و خم انسان
3 داستان نوح و سیل کلنگ

عهد جدید

دانلود فایل داستان
دانلود فایل کتاو رنگی
دانلود فایل کتاو رنگی
دانلود فایل تلیفون
دانلود فایل داستان
دانلود فایل داستان
36 ا دی هتن مسیح
40 معجزل عیسی
54 اولین عید پاک)عید قیام کردن مسیح)
60 بهشت مال رنکین خدا