انجیل ارا آیلل

داستانلی گی هومه خوشتونه مای ا انجیل. کاملا پتی.

عهد قدیم

دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون دانلود فایل داستان دانلود فایل داستان Read the Bible
1 موقع گی خدا کل چی دوریس کردی
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     تورات
2 شروع ناراحتی و خم انسان
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     تورات
3 داستان نوح و سیل کلنگ
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     ورات ۶-۱۰

عهد جدید

دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون دانلود فایل داستان دانلود فایل داستان Read the Bible
36 ا دی هتن مسیح
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     متی (نویسنده انجیل) 1-2 لوقا
40 معجزل عیسی
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     متی 8 9، مرقس 1، 2، مرقس 4، لوقا 4، لوقا 8، یوحنا 2
54 اولین عید پاک)عید قیام کردن مسیح)
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     متی (نویسنده انجیل)- لوقا 26-28، جان 13-21
60 بهشت مال رنکین خدا
دانلود فایل داستان دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل کتاو رنگی دانلود فایل تلیفون     جان 14، کرینتی (شهر کرینت)، وحی 4 ،21 ، 22
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان
داستان