baibolo yabana abanini

lyashi ndo elyo watemwa mubaibolo. cabupe lokoso / lutu lukoso.

Pamutandu twa belako

Mateo 19:14 yesu alabila lekeni abana abanini bese kulinabo mwibalesha ukwisa kuli nebo pantu ufumu bwamumulu bwaba ubwalabana abanini.'

Baibolo yabana abanini yabeloko ati yesu eshibule kubana abanini ukupitila mukusankanya no kulangilila amashi ya mubaibolo nifitabo fyapusana pusana pusana.

Amalyashi yabaibolo lisabakanishiwa kubana abanini ukufika napapendwa ikanalimo namakana nacine kasekoso pesonde lino lya bulaikupila ko indalama ilyonse ukocayanguka lukoso emilabasa yapusana pusana eyapala ifitushitushi, tumusanga, ifitutushi ukupanga ifituba fyabela, yapusana pusana, mulaka eyo umwana engalabila.

Amakalata yanushi lembenu nakushimenisha lukoso

Receive