ພຣະຄຳພີສຳລັບຫຼານນ້ອຍ

ເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານມັກຈາກພຣະຄຳພີ. ຟຣີແທ້ໆ

ຕິດຕໍ່ພຣະຄຳພີສຳລັບຫຼານນ້ອຍ

ທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ

ວິນນິເພກ: ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ມີປະຊາກອນປະມານ 750,000 ຄົນ ແລະມີທີ່ຕັ້ງພາດໄປຕາມສູນກາງຂອງປະເທດແຄນນາດາ.

ຂຽນຫາພວກເຮົາ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ສົ່ງອີ່-ເມວຫາພວກເຮົາ

ກະລຸນາບອກຊື່ປະເທດ ແລະພາສາຂອງທ່ານ.

Newsletter Sign Up

Receive