ພຣະຄຳພີສຳລັບຫຼານນ້ອຍ

ເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານມັກຈາກພຣະຄຳພີ. ຟຣີແທ້ໆ

ວັດຖຸປະສົງຂອງພວກເຮົາ

ມັດທາຍ 19:14 ພຣະຄຳພີຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມາຫາເຮົາ ແລະຢ່າຫ້າມພວກເຂົາ ເພາະອານາຈັກສະຫວັນເປັນເໝືອນເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະ.”

ພຣະຄຳພີສຳລັບຫຼານນ້ອຍແມ່ນມີໄວ້ສຳລັບປະກາດເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແກ່ຫຼານນ້ອຍໂດຍຜ່ານທາງ ການແຈກຢາຍເລື່ອງຈາກພຣະຄຳພີປະກອບພາບ ຫຼືສື່ສິ່ງພິມທີ່ກ່ຽວໃນຮູບແບບ ແລະສື່ມີເດຍຕ່າງໆ, ລວມທັງ World Wide Web, ໂທລະສັບມືຖື/PDAs, ໜັງສືນ້ອຍພິມສີ ແລະປື້ມລະບາຍສີໃນທຸກພາສາທີ່ຫຼານນ້ອຍເວົ້າ.

ເລື່ອງລາວພຣະຄຳພີເຫຼົ່ານີ້ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຫຼານນ້ອຍຈຳນວນ 1.8 ພັນລ້ານຄົນທົ່ວໂລກແບບຟຣີໆ

ສະໝັກຂໍຮັບຂ່າວສານ