ພຣະຄຳພີສຳລັບຫຼານນ້ອຍ

ເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານມັກຈາກພຣະຄຳພີ. ຟຣີແທ້ໆ

ເລື່ອງເລົ່າຈາກພຣະຄຳພີ

ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ PDF Reader ໃນການເປີດອ່ານ

ພັນທະສັນຍາເດີມ

ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ Read the Bible
1 ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ   ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ປະຖົມມະການ ບົດທີ 1-2
2 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແຫ່ງມະນຸດຊາດ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ   ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ປະຖົມມະການ ບົດທີ 3-6
3 ໂນອາ ແລະເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ   ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ປະຖົມມະການ ບົດທີ 6-10

ພັນທະສັນຍາໃໝ່

ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ Read the Bible
36 ພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ   ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ມັດທາຍ ບົດທີ 1-2, ລູກາ ບົດທີ 1-2
54 ວັນຄືນພຣະຊົນເທື່ອທຳອິດ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ   ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ພຣະທຳມັດທາຍ ບົດທີ 26-28; ລູກາ ບົດທີ 22-24; ໂຢຮັນ ບົດທີ 13-21
60 ຟ້າສະຫວັນ, ບ້ານອັນສວຍງາມຂອງພຣະເຈົ້າ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ Download Audio File ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ   ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ ໂຢຮັນ ບົດທີ 14; 2ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5; ພຣະນິມິດ ບົດທີ 4, 21, 22
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ