ພຣະຄຳພີສຳລັບຫຼານນ້ອຍ

ເລື່ອງລາວທີ່ທ່ານມັກຈາກພຣະຄຳພີ. ຟຣີແທ້ໆ

ເລື່ອງເລົ່າຈາກພຣະຄຳພີ

ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ PDF Reader ໃນການເປີດອ່ານ

ພັນທະສັນຍາເດີມ

ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ
Download Audio File
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ
Read the Bible
1 ພຣະຄຳຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ
2 ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແຫ່ງມະນຸດຊາດ
3 ໂນອາ ແລະເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກ

ພັນທະສັນຍາໃໝ່

ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ເລື່ອງ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມລະບາຍສີ
Download Audio File
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ໃສ່ໂທລະສັບ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ
ດາວໂຫຼດຟາຍລ໌ປື້ມນ້ອຍ
Read the Bible
36 ພຣະກຳເນີດຂອງພຣະເຢຊູ
60 ຟ້າສະຫວັນ, ບ້ານອັນສວຍງາມຂອງພຣະເຈົ້າ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ
ເລື່ອງ

ເລື່ອງ
ເລື່ອງ