พะคัมพี ควันแยด

เลือง ตี มัห มัก ตี ซุด ตา พะคัมพี. ลือ ลือ ซะเละ.

พันทะซันยา เพม

ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ Read the Bible

พันทะซันยา แมะ

ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ Read the Bible