พะคัมพี ควันแยด

เลือง ตี มัห มัก ตี ซุด ตา พะคัมพี. โอน ลือ ลือ ซะเละ.

พันทะซันยา เพม

ดาวโลด ฟาย เลือง
ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี
ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี
ดาวโลด ฟาย โทละซับ
ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ
ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ
1 เญิม พะเจา แอง จู บยึ ลวจ ลวจ
2 บาป ตำนา ตี คยัม ปอน อัง
3 โนอา คับ นอก ทวม โลก
4 กำซันญา เอ็ห พะเจา คับ อับบาฮัม
5 พะเจา ลองแจ็ย อับบาฮัม
6 ยาโคบ คยัม คี อู

พันทะซันยา แมะ

ดาวโลด ฟาย เลือง
ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี
ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี
ดาวโลด ฟาย โทละซับ
ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ
ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ
Read the Bible
36 เมบ็ย พะเยซู
37 อัหคย็อง มา ล็อง ตี พะเจา แจ็ย เล็ห
38 ปยอง จ็อง เล็ห ลองแจ็ย พะเยซู
39 พะเยซู และ ลูกซิด
54 พะเยซู ลีด เล็ห เจ็น ตา เปิล
60 ซะวัน ตีอุ เอ็ห พะเจา เลาะ งาม
เลือง
เลือง
เลือง
เลือง

เลือง
เลือง

เลือง

เลือง

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

เลือง เติง มด ตา เวบแซ็ย เน โอน แจ็ย ลือ ลือ ทา แอ็ย เอิด เทิจ พะคัมพี ควันแยด เมบ็ย ลิกคะซิด © 2003 - 2023 Bible for Children Inc.