Bibilia anzi yini ‘diyi

o’duko mini lele tu engazu Bibilia ma alea ‘diyi. Pirini, ajekokoru

Ti azi ‘diyi

O’duko Bibilia alea ‘diyi

O’duko ‘diyi lazu le Adobe Reader ni