I Bayibuli iye Babaana

Tsingano tsyoowo tsyeesi ukana naabi khukhwaama mu Bayibuli. Bili bya Busa ilala.

Tsiingano tsye Bayibuli

Tsiingano tsitsiikanisa PDF Reader

Indakaano Ikhale

Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Download Audio File . Anula I Fayilo ye Simu Anula Tsifayilo tsye Buupapula Anula Tsifayilo tsye Buupapula Read the Bible
1 Imbuka isi Wele aakholela buli shiindu
Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi   . Anula I Fayilo ye Simu   Anula Tsifayilo tsye Buupapula Khuurakikha 1-2
2 Khuurakikha khwe Kumutaambo
Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi   . Anula I Fayilo ye Simu   Anula Tsifayilo tsye Buupapula Khuurakikha 3-6
3 Nowa ni Khuusalasala khwe kameetsi
Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi   . Anula I Fayilo ye Simu   Anula Tsifayilo tsye Buupapula Khuurakikha 6-10

Indakaano Imbya

Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Download Audio File . Anula I Fayilo ye Simu Anula Tsifayilo tsye Buupapula Anula Tsifayilo tsye Buupapula Read the Bible
36 Khuusaalikha khwa Yesu
Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi   . Anula I Fayilo ye Simu   Anula Tsifayilo tsye Buupapula Matayo 1-2; Luka 1-2
54 Pasika Iyanyoowa
Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi   . Anula I Fayilo ye Simu   Anula Tsifayilo tsye Buupapula Matayo 26-28; Luka 22-24; Yokana 13-21
60 Liikulu, Muungo mwa Wele Mukhumilyiwu
Anula I Fayilo ye Luukano Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi   . Anula I Fayilo ye Simu   Anula Tsifayilo tsye Buupapula Yokana 14; 2 Bakorinso 5; Khuubiimbulilwa 4, 21, 22
Luukano
Luukano
Luukano
Luukano
Luukano
Luukano
Luukano
Luukano