I Bayibuli iye Babaana

Tsingano tsyoowo tsyeesi ukana naabi khukhwaama mu Bayibuli. Bili bya Busa ilala.

Tsiingano tsye Bayibuli

Tsiingano tsitsiikanisa PDF Reader

Indakaano Ikhale

Anula I Fayilo ye Luukano
Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi
Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi
Download Audio File
. Anula I Fayilo ye Simu
Anula Tsifayilo tsye Buupapula
Anula Tsifayilo tsye Buupapula
Read the Bible
1 Imbuka isi Wele aakholela buli shiindu
2 Khuurakikha khwe Kumutaambo
3 Nowa ni Khuusalasala khwe kameetsi

Indakaano Imbya

Anula I Fayilo ye Luukano
Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi
Anula I Fayilo iye Shiitabo she Khuuhakha iraangi
Download Audio File
. Anula I Fayilo ye Simu
Anula Tsifayilo tsye Buupapula
Anula Tsifayilo tsye Buupapula
Read the Bible
36 Khuusaalikha khwa Yesu